Inspektor Ochrony Danych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1), zwanego „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
 
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
 
Administrator danych osobowych uprzejmie informuje, iż:
1)       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
NIP: 956-20-00-576, REGON: 870287083
ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń, reprezentowany przez:
Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu – Rafała Wiewiórskiego.
 
2)         W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę kontaktować się z inspektorem ochrony danych: Anetą Kamińską pod adresem mailowym: iod@mzd.torun.pl
 
3)       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na MZD w Toruniu;
- realizacji umów zawartych z kontrahentami; 
- w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 
4)         Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być udostępnione wyłącznie do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa, porozumienia o współadministrowaniu lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 
5)       Podawane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 
6)       Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia, a także do ograniczenia przetwarzania, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub przenoszenia tych danych.
 
7)       Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
8)       Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli taka zgoda była konieczna do rozpoczęcia czynności przetwarzania, jednakże po zawarciu umowy dane osobowe zostaną usunięte z uwzględnieniem upływu okresu, o którym mowa w pkt 5 niniejszej informacji.
 
9)   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 
10)         W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Zgoda ma charakter dobrowolny, ale może być niezbędna dla skorzystania/realizacji z uprawnienia dla którego została udzielona, bez której to zgody zamierzony przez uprawnionego cel przetwarzania danych nie będzie mógł być zrealizowany.
 
11)         Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 
12)         MZD w Toruniu nie zamierza przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

metryczka


Wytworzył: Aneta Kamińska (8 czerwca 2018)
Opublikował: Mariusz Gajek (12 czerwca 2018, 09:29:26)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gajek (19 listopada 2018, 13:19:13)
Zmieniono: Aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5193