Jak załatwić sprawę w MZD?

REKLAMY
Lokalizowanie w pasie drogowym dróg publicznych w mieście Toruniu nowej reklamy

Procedura umieszczenia w pasie drogowym drogi publicznej nowych reklam będących budowlami w rozumieniu art. 4 pkt 23 uodp od dnia 11.09.2015 r. (włącznie):

1.    krok w MZD: uzyskanie zgody na umieszczenie w pasie drogowym reklamy (będzie uzależniona od zapisów obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przy ich braku będzie zależna od zarządu drogi (- w tym wypadku nie jest wymagana decyzja o warunkach zabudowy) oraz od lokalnego prawa w sprawie ładu reklamowego i zasad umieszczania reklam w przypadku jego uchwalenia przez RMT) - do wniosku należy dołączyć plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z wrysowaną propozycją lokalizacji reklamy, projekt konstrukcyjny nośnika (wymiary i grafika oraz treść tablicy, rodzaj i wymiary fundamentu, odległości skrajni drogowych, sposób mocowania, itp.) oraz wizualizację reklamy wraz z docelowym miejscem jej umieszczenia (tj. animacja komputerowa), należy również uzasadnić celowość lokalizacji reklamy w pasie drogowym;
2.    krok w MZD: przed złożeniem wniosku do stosownego organu architektury i budownictwa o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia wykonywania robót budowlanych polegających na montażu i instalacji reklamy, uzgodnienie projektu budowlanego reklamy;
3.    krok - PMT poprzez WAiB UMT (gminne i powiatowe), Wojewoda Kujawsko-Pomorski (wojewódzkie i krajowe): uzyskanie pozwolenia na budowę reklamy w przypadku nowych wolnostojących reklam lub dokonanie zgłoszenia w przypadku nowych reklam umieszczanych na istniejących obiektach za wyjątkiem zabytków (a w przypadku obszarów wpisanych do rejestru zabytków za zgodą właściwego miejscowo konserwatora zabytków);
4.    krok w MZD: uzyskanie zezwolenie na zajęcie pasa drogowego pod roboty budowlane - montaż reklamy. Do wniosku należy dołączyć plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z wrysowanym obszarem objętym robotami przy montażu reklamy, projekt tymczasowej organizacji ruchu oraz pozwolenie na budowę lub decyzję o braku sprzeciwu na zgłoszenie.
5.    krok w MZD (zaleca się stosować równolegle z krokiem 4): uzyskanie zezwolenie na zajęcie pasa drogowego pod reklamę ("termin od" = dzień następny po montażu reklamy, do wniosku należy dołączyć plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z wrysowaną lokalizacją reklamy, wizualizację reklamy wraz z docelowym miejscem jej umieszczenia (animacja komputerowa) oraz uzgodniony projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę lub decyzją o braku sprzeciwu na zgłoszenie.

Procedura umieszczenia w pasie drogowym drogi publicznej nowych reklam nie będących budowlami w rozumieniu art. 4 pkt 23 uodp od dnia 11.09.2015 r. (włącznie):

1.   krok: uzyskanie zezwolenie na zajęcie pasa drogowego pod reklamę, do wniosku należy dołączyć plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z wrysowaną lokalizacją reklamy, projekt konstrukcyjny nośnika (wymiary, powierzchnię reklamy, grafikę oraz treść tablicy, odległości skrajni drogowych, sposób mocowania, itp.) wizualizację reklamy wraz z docelowym miejscem jej umieszczenia (animacja komputerowa), uzyskanie zezwolenia będzie uzależnione od zapisów obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przy ich braku będzie zależna od zarządu drogi, niezależnie od powyższego w przypadku terenów objętych ochroną konserwatorską, należy uzyskać pozwolenia od właściwych podmiotowo służb konserwatorskich
 
W przypadku kontynuacji zajęcia pasa drogowego pod reklamy, należy złożyć w siedzibie MZD nowy wniosek na kontynuację (bez załączników) tak, aby nowe zezwolenie na nowy czasookres otrzymać przed datą wygaśnięcia terminu określonego w obowiązującym zezwoleniu.
(Uwaga: W przypadku kiedy zarząd drogi stwierdzi nie przywrócenie pasa drogowego do stanu poprzedniego i udokumentuje ten fakt, zajęcia pasa drogowego pod reklamę z przekroczeniem terminu określonego w danym zezwoleniu, naliczone zostaną opłaty karne w wysokości 10-krotności opłat zasadniczych!)

Stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m² pasa drogowego dróg publicznych w mieście Toruniu w celu umieszczenia reklam. (30kB) pdf

PROCEDURY ZWIĄZANE Z ZAJĘCIEM PASA DROGOWEGO POD OBIEKTY BUDOWLANE (NP. KIOSKI TYPU "RUCH"), LUB NA PRAWACH WYŁĄCZNOŚCI (NP. PUNKTY HANDLOWE, PUNKTY MAŁEJ GASTRONOMI, IMPREZY, OGRÓDKI LETNIE, ITP.).

I
W przypadku lokalizacji w pasie drogowym nowych obiektów budowlanych wnioskujący musi w kolejności:

1. Wypełnić i złożyć w siedzibie MZD wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na umieszczenie obiektu budowlanego w pasie drogowym.

Do wniosku należy załączyć:

- Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (mapę geodezyjną oraz Informację z Rejestru Gruntów należy uzyskać w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 124/126) z wrysowaną lokalizacją wraz z wymiarami obiektu budowlanego oraz wizualizację, celem rozstrzygnięcia, czy obiekt budowlany będzie znajdować się w pasie drogowym oraz czy nie spowoduje ograniczenia widoczności na drodze.
- W przypadku Starówki dodatkowo zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu oraz Biura Toruńskiego Centrum Miasta,
2. Wypełnić i złożyć w siedzibie MZD wniosek o zajęcie pasa drogowego pod obiekt budowlany.

Do wniosku należy załączyć:

- Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (mapę geodezyjną oraz Informację z Rejestru Gruntów) z wrysowaną lokalizacją wraz z wymiarami obiektu budowlanego oraz wizualizację,
- W przypadku Starówki dodatkowo zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu oraz Biura Toruńskiego Centrum Miasta,
lub wskazać nr wcześniej wydanej decyzji zezwalającej na umieszczenie obiektu budowlanego w pasie drogowym.

Koniecznie należy podać okres na jaki obiekt budowlany ma zająć pas drogowy (od kiedy - do kiedy). Nie ma możliwości wydania zezwolenia na czas nieokreślony! Jest to związane również z płatnością, którą za cały okres obowiązywania decyzji należy uiścić (z góry) 14 dni od dnia w którym decyzja staje się ostateczna tj. 14 dni od daty doręczenia (czyli około 28-29 dni od daty otrzymania decyzji).
Ponadto do wniosku należy dołączyć aktualną kserokopię wpisu do ewidencji działalności, KRS lub dowodu osobistego.

W przypadku kontynuacji zajęcia pasa drogowego pod obiekty budowlane, należy złożyć w siedzibie MZD nowy wniosek na kontynuację (bez załączników) przed datą wygaśnięcia terminu określonego w obowiązującym zezwoleniu.
(Uwaga: W przypadku kiedy zarząd drogi stwierdzi nie przywrócenie pasa drogowego do stanu poprzedniego i udokumentuje ten fakt, zajęcia pasa drogowego pod obiekt budowlany z przekroczeniem terminu określonego w danym zezwoleniu, naliczone zostaną opłaty karne w wysokości 10-krotności opłat zasadniczych!)

II
W przypadku zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności wnioskujący musi w kolejności:

1. Wypełnić i złożyć w siedzibie MZD wniosek o zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności.

Do wniosku należy załączyć:

- Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (mapę geodezyjną oraz Informację z Rejestru Gruntów) z wrysowaną lokalizacją wraz z wymiarami terenu pasa drogowego, który ma być zajęty oraz wizualizację,
- W przypadku Starówki dodatkowo zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu oraz Biura Toruńskiego Centrum Miasta,

Koniecznie należy podać okres zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności (od kiedy - do kiedy). Nie ma możliwości wydania zezwolenia na czas nieokreślony! Jest to związane również z płatnością, którą za cały okres obowiązywania decyzji należy uiścić (z góry) 14 dni od dnia w którym decyzja staje się ostateczna tj. 14 dni od daty doręczenia (czyli około 28-29 dni od daty otrzymania decyzji). Ponadto do wniosku należy dołączyć aktualną kserokopię wpisu do ewidencji działalności, KRS lub dowodu osobistego.

W przypadku kontynuacji zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności, należy złożyć w siedzibie MZD nowy wniosek na kontynuację (bez załączników) przed datą wygaśnięcia terminu określonego w obowiązującym zezwoleniu.
(Uwaga: W przypadku kiedy zarząd drogi stwierdzi nie przywrócenie pasa drogowego do stanu poprzedniego i udokumentuje ten fakt, zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności z przekroczeniem terminu określonego w danym zezwoleniu, naliczone zostaną opłaty karne w wysokości 10-krotności opłat zasadniczych!)

2. W przypadku zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności pod ogródki letnie oraz punkty małej gastronomii wnioskujący musi w kolejności:

- na podstawie Planu sytuacyjnego w skali 1:500 lub 1:1000 (mapy geodezyjnej z wrysowaną lokalizacją) uzyskać pozytywną opinię Inżynierii Ruchu MZD oraz Państwowej Straży Pożarnej,
- uzyskać zgodę: Wydziału Ewidencji i Działalności Gospodarczej, a w przypadku Starówki dodatkowo zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu oraz Biura Toruńskiego Centrum Miasta,
- pozostała procedura jak wyżej w pkt II ust. 1.

W szczególnych wypadkach MZD może zażądać projektu organizacji ruchu.

Stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m² pasa drogowego dróg publicznych w mieście Toruniu w celu umieszczenia obiektów oraz na prawach wyłączności. (32kB) pdf

SPRAWY ZWIĄZANE ZE STREFĄ PŁATNEGO PARKOWANIA W TORUNIU (więcej)

Wjazd pod zakaz – Zespół Staromiejski

Zezwolenia wydawane są na podstawie wniosek (25kB) pdf złożonego w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg przy ul. Grudziądzkiej 159 w Toruniu od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00. Wnioski mogą być składane osobiście, pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
Do wniosku o wydanie zezwolenia należy załączyć dokumenty uzasadniające potrzebę i celowość wjazdu i postoju w miejscu wskazanym we wniosku. Dokumentami tymi mogą być między innymi:
-    wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
-    tytuł prawny do nieruchomości lub lokalu,
-    umowa lub zlecenie na wykonanie określonych robót lub usług,
-    decyzja na zajęcie pasa drogowego.
W przypadku wnioskowania o zezwolenie długoterminowe należy również załączyć kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu.
Jeżeli wniosek dotyczy pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, do wniosku należy dołączyć oświadczenie, iż w przypadku uszkodzenia nawierzchni dróg oraz innych elementów pasa drogowego spowodowanych wjazdem lub postojem pojazdu, wnioskodawca pokryje koszty naprawy tych uszkodzeń.
Za wydanie zezwolenia nie pobiera się opłaty. Zezwolenie nie zwalnia jednak z obowiązku uiszczenia opłaty parkingowej na terenie Zespołu Staromiejskiego.

WJAZD W SYTUACJACH AWARYJNYCH – Zespół Staromiejski
15a. Zgodę na jednorazowy wjazd wyłącznie po godzinach pracy Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu oraz w dni świąteczne wydaje telefonicznie dyżurny Straży Miejskiej w przypadku zdarzenia o charakterze awarii, które ze względu na zagrożenie życia, zdrowia łub mienia musi być usunięte niezwłocznie.
W celu uzyskania zgody wnioskodawca przed wjazdem kontaktuje się telefonicznie pod alarmowy numer Tel. 986 z dyżurnym Straży Miejskiej, któremu zobowiązany jest podać:
-    markę i numer rejestracyjny pojazdu,
-    adres oraz rodzaj awarii,
-    orientacyjny czas usunięcia awarii,
-    nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego wnioskodawcy.
Po wyrażeniu zgody na wjazd dyżurny Straży Miejskiej odnotowuje ten fakt w Systemie Wspomagania Dowodzenia.
Numer zdarzenia przekazuje wnioskodawcy jako numer zgody.
Informacje o wydanej zgodzie dyżurny SM przekazuje faxem do MZD pierwszego dnia roboczego po dniu wydania zgody.Wytworzył: Mariusz Gajek (21 września 2010)
Opublikował: Mariusz Gajek (21 września 2010, 17:33:23)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gajek (4 lutego 2016, 13:56:39)
Zmieniono: Aktualizacja procedury: Wjazd pod zakaz – Zespół Staromiejski

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 47451

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij