Wykorzystanie pasa drogowego imprezy

PROCEDURY
przy organizacji imprezy w myśl art. 65  ustawy Prawo o ruchu drogowym.
 
1.      Organizator imprezy, gdzie zachodzi wykorzystanie drogi w sposób szczególny,  zwołuje wstępne spotkanie, na którym uzgadnia zakres, przebieg i trasę lub miejsce imprezy.  W spotkaniu tym winni uczestniczyć przedstawiciele: Policji, Straży Miejskiej, Wydziału Ochrony Ludności, Wydziału Gospodarki Komunalnej, Miejskiego Zarządu Dróg. Powyższe uzgodnienia z w/wym. podmiotami mogą być przeprowadzone indywidualnie. Poczynione uzgodnienia są podstawą do opracowania  ramowego programu, przebiegu i zabezpieczenia imprezy.
 
2.      Organizator imprezy składa w Miejskim Zarządzie Dróg w Toruniu wniosek o wydanie zgody na jej przeprowadzenie w terminie co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia. Pełną dokumentację przekazuje również do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji  w Bydgoszczy. Do wniosku dołącza dokumentację, która jest określona w art. 65b ust.3 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Wniosek po rejestracji przekazany jest do Działu Ewidencji i Utrzymania Ulic, gdzie podlega weryfikowany.  W przypadku braków w dokumentacji, wzywa się organizatora imprezy do jej uzupełnienia. Uwagi te mogą być przekazywane pocztą, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 
3.      We wszystkich imprezach na drodze publicznej, gdzie planowane są znaczne utrudnienia w ruchu drogowym, t. j. pełne zamknięcia odcinków dróg,  ograniczenia przepustowości ruchu drogowego lub zmiany w oznakowaniu, konieczne jest opracowanie przez organizatora projektu czasowej zmiany organizacji ruchu. Projekt ten po zaopiniowaniu przez Wydział Ruchu Drogowego KMP w Toruniu i MZD w Toruniu podlega zatwierdzeniu przez Wydział Gospodarki Komunalnej w Toruniu.
4.      Przed wydaniem decyzji, MZD kieruje pismo do Komendanta Wojewódzkiego Policji o wydanie opinii.
 
5.      Na 7 dni przed rozpoczęciem się imprezy, jej organizator lub osoba przez niego wyznaczona zwołuje objazd lub przejście trasy, w której obowiązkowo  uczestniczy przedstawiciel: Policji, Straży Miejskiej i Miejskiego Zarządu Dróg.
 
6.      Wydanie decyzji.

Wniosek o wykorzystanie pasa drogowego w sposób szczególny (21kB) word


 
 

metryczka


Wytworzył: Władysław Mieszkalski (1 kwietnia 2020)
Opublikował: Mariusz Gajek (1 kwietnia 2020, 14:46:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 272