SPP - Strefy Ruchu, Ruch Rowerowy, Zezwolenia

Organizacja Stref Ruchu SPP
Organizacja Stref Ruchu SPP


Ruch rowerowy w SPP
Ruch rowerowy w SPP


Strefa ograniczonej prędkości SPP
Strefa ograniczonej prędkości SPP


Wzór zezwolenia (33kB) pdf

Wzór wniosku (33kB) pdf

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA ZEZWOLEŃ UPOWAŻNIAJĄCYCH
DO WJAZDU I POSTOJU W STREFACH OGRANICZONEJ DOSTĘPNOŚCI, RUCHU PIESZEGO i ROWEROWEGO I RUCHU PIESZEGO NA OBSZARZE ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO W TORUNIU


I. ZASADY OGÓLNE
1.        Wjazd na teren Zespołu Staromiejskiego do Strefy Ograniczonej Dostępności, Ruchu Pieszego i Ruchu Pieszego i Rowerowego wymaga Zezwolenia.
2.        Strefa Ograniczonej Dostępności, Ruchu Pieszego i Ruchu Pieszego i Rowerowego oznaczona jest znakiem zakazu B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” oraz tabliczką o treści: „Nie dotyczy pojazdów z zezwoleniem MZD na warunkach określonych w zezwoleniu.”
3.        Zezwolenia wydaje Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu.
4.        Zezwolenie nie zwalnia z obowiązku stosowania się do przepisów Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym oraz do obowiązującej na obszarze Zespołu Staromiejskiego organizacji ruchu, poza uprawnieniami wynikającymi z wydanego Zezwolenia.
5.        Zezwolenie nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania (zgodnie z Uchwałą Nr 281/03 Rady Miasta Torunia z dnia 04.12.2003 r. z późn. zm.).
6.        Zezwolenia ważne są jedynie w oryginale, a w przypadku zezwoleń długoterminowych dodatkowo ich ważność potwierdza przyklejony hologram Miejskiego Zarządu Dróg. Zezwolenie wraz z dowodem uiszczenia opłaty parkingowej należy umieścić za przednią szybą pojazdu, w taki sposób, aby możliwe było odczytanie wszystkich danych na nich zawartych.
7.        Zezwolenie upoważnia do wjazdu i postoju tylko jednego pojazdu na warunkach określonych w danym Zezwoleniu.
8.        Zezwolenie upoważnia do postoju na czas nie dłuższy niż 30 minut. W wyjątkowych i udokumentowanych przypadkach możliwy jest postój dłuższy niż 30 minut ( np.: na czas usunięcia awarii).
9.        Zezwolenie wydawane jest na podstawie odpowiednio uzasadnionego
i udokumentowanego wniosku. W przypadku organizacji imprez wniosek powinien być złożony minimum z pięciodniowym wyprzedzeniem.
10.    Wniosek należy składać:
- w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg przy ul. Grudziądzkiej 159 od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00;
- w Biurze Strefy Płatnego Parkowania MZD z siedzibą przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 21/23.
11.    Wzór wniosku, o którym mowa w pkt. 8 stanowi załącznik do niniejszych zasad.
12.    Do wniosku o wydanie Zezwolenia należy dołączyć:
a)    dokument uzasadniający potrzebę i celowość wjazdu i postoju w miejscu wskazanym we wniosku,
b)   w przypadku wnioskowania o zezwolenie długoterminowe – ksero dowodu rejestracyjnego pojazdu,
c)    w przypadku wnioskowania o zezwolenie dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t – oświadczenie, że w przypadku uszkodzenia nawierzchni dróg oraz innych elementów pasa drogowego spowodowanych wjazdem lub postojem pojazdu, Wnioskodawca pokryje koszty naprawy tych uszkodzeń.
13.    Dokumentem, o którym mowa w pkt. 11 lit. a może być między innymi:
-     tytuł prawny do nieruchomości lub lokalu,
-     umowa lub zlecenie na wykonanie określonych robót lub usług,
-     decyzja na zajęcie pasa drogowego.
14.    Miejski Zarząd Dróg w Toruniu rozpatruje wnioski w terminie:
-     do 3 dni roboczych w przypadku zezwoleń jednodniowych,
-     do 14 dni w przypadku zezwoleń długoterminowych,
-     do 5 dni w przypadku organizacji imprez,
licząc od daty złożenia wniosku.
Zezwolenie należy odebrać w miejscu złożenia wniosku.
 
II. ZASADY WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA ZEZWOLEŃ JEDNODNIOWYCH
15.    Zezwolenia Jednodniowe wydaje się wyłącznie w sytuacjach, które nie mają cech powtarzających się cyklicznie, a mają charakter potrzeb doraźnych takich m.in. jak:
-     przeprowadzka,
-     dostawa sprzętu i wyposażenia mieszkań i lokali użytkowych,
-     dostawa opału,
-     przewóz osób uczestniczących w jednorazowych imprezach okolicznościowych (ślub, pogrzeb itp.),
-     przygotowanie imprezy masowej.

IIA. WJAZD W SYTUACJACH AWARYJNYCH
15a. Zgodę na jednorazowy wjazd wyłącznie po godzinach pracy Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu oraz w dni świąteczne wydaje telefonicznie dyżurny Straży Miejskiej w przypadku zdarzenia o charakterze awarii, które ze względu na zagrożenie życia, zdrowia łub mienia musi być usunięte niezwłocznie.
W celu uzyskania zgody wnioskodawca przed wjazdem kontaktuje się telefonicznie pod alarmowy numer Tel. 986 z dyżurnym Straży Miejskiej, któremu zobowiązany jest podać:
-    markę i numer rejestracyjny pojazdu,
-    adres oraz rodzaj awarii,
-    orientacyjny czas usunięcia awarii,
-    nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego wnioskodawcy.
Po wyrażeniu zgody na wjazd dyżurny Straży Miejskiej odnotowuje ten fakt w Systemie Wspomagania Dowodzenia.
Numer zdarzenia przekazuje wnioskodawcy jako numer zgody.
Informacje o wydanej zgodzie dyżurny SM przekazuje faxem do MZD pierwszego dnia roboczego po dniu wydania zgody.

III. ZASADY WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA ZEZWOLEŃ DŁUGOTERMINOWYCH
16.    Zezwolenia Długoterminowe wydaje się w sytuacjach, które mają charakter cykliczny, takich m.in. jak:
-     remonty i naprawy,
-     dowóz osób niepełnosprawnych,
-     obsługa gastronomiczna,
-     transport przesyłek kurierskich,
-     ochrona i konwojowanie,
-     przygotowanie imprezy masowej.
17.    Zaopatrzenie na obszarze Strefy Ograniczonej Dostępności nie wymaga posiadania Zezwolenia, gdyż zgodnie z obowiązującą organizacją ruchu dopuszczone jest
w godz. 6:00 ÷ 11:00 oraz 18:00 ÷ 21:00.
18.    Zezwolenia długoterminowe w celach zaopatrzenia lokali znajdujących się na obszarze Strefy Ruchu Pieszego i Strefy Ruchu Pieszego i Rowerowego wydaje się wyłącznie na wniosek użytkownika lokalu. W takim przypadku dopuszcza się wjazd i postój (do 30 min) w godz. 6:00 – 9:00 oraz 18:00 – 21:00.
19.    W przypadku prowadzenia na obszarze Zespołu Staromiejskiego działalności gospodarczej oraz braku możliwości określenia terminów i godzin wjazdów i postoju, ilości pojazdów oraz marek i numerów rejestracyjnych pojazdów można wnioskować o:
-     wydanie jednego Zezwolenia dla określonego podmiotu,
-     wyznaczenie zastrzeżonego miejsca parkingowego (tzw. „koperty”) na zasadach podanych w Regulaminie Strefy Płatnego Parkowania (uchwała nr 281/03 RMT z dnia 04.12.2003 r. z późn. zm).
20.    Organ, niezależnie od wniosku, może sam określić w Zezwoleniu okres jego ważności w zależności od długości okresu, w jakim istnieją przyczyny uzasadniające wydanie Zezwolenia długoterminowego.
21.    W przypadku zmiany pojazdu (marka i numer rejestracyjny), na który wydano Zezwolenie długoterminowe, na wniosek Wnioskodawcy, Organ wyda nowe Zezwolenie po uprzednim zwrocie oryginału dotychczasowego Zezwolenia.
22.    Zezwolenia długoterminowe na wjazd do Strefy Ruchu Pieszego i Strefy Ruchu Pieszego i Rowerowego od roku 2017, będą wydawane tylko dla pojazdów z napędem hybrydowym lub elektrycznym.
 
IV. ZASADY WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA ZEZWOLEŃ DLA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Z NAPĘDEM HYBRYDOWYM LUB ELEKTRYCZNYM
23.    W celu uzyskania „zezwolenia dla pojazdów elektrycznych lub hybrydowych” należy złożyć w Miejskim Zarządzie Dróg w Toruniu:
a) wniosek na wydanie zezwolenia na wjazd, zatrzymanie oraz postój na obszarze Zespołu Staromiejskiego;
b) kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego zasilanego energią elektryczną lub kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego wraz ze świadectwem homologacji albo zaświadczeniem producenta (importera) potwierdzającym napęd hybrydowy,
c) dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest jego właścicielem,
d) kserokopię dowodu osobistego lub inny dokument potwierdzający miejsce zameldowania.
24.    Zezwolenia dla pojazdów z napędem hybrydowym lub elektrycznym będą wydawane, bez uzasadnienia, na ulice znajdujące się w Strefie Ograniczonej Dostępności, zgodnie z wnioskiem – jako jednorazowe lub długoterminowe.
 
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
25.    Organ ma prawo odmówić wydania zezwolenia między innymi w następujących przypadkach:
-     jeżeli wniosek dotyczy zaopatrzenia lokalu znajdującego się na obszarze Strefy Ruchu Pieszego lub Strefy Ruchu Pieszego i Rowerowego, a Organ uzna, że dokonanie dostawy jest możliwe ze Strefy Ograniczonej Dostępności w godz. od 6:00 do 11:00 oraz od 18:00 do 21:00,
-     korzystania z uprzednio wydanego Zezwolenia niezgodnie z jego przeznaczeniem i ustaleniami,
-     stwierdzenia braku istnienia podstawy do wydania Zezwolenia,
-     uznania przez Organ, że podany w uzasadnieniu wniosku cel wjazdu i postoju jest nieprawdziwy, bądź nieaktualny,
-     negatywnej opinii organów kontrolnych (Policji, Straży Miejskiej, Miejskiego Zarządu Dróg) dotyczącej użytkowania wcześniej wydanych Zezwoleń,
-     jeżeli wniosek o wydanie Zezwolenia dotyczy celu wymienionego w pkt. 17 niniejszego regulaminu,
-     jeżeli wniosek jest niekompletny.
Odmowę wydania Zezwolenia sporządza się w formie pisemnej.
26.    Za wydanie Zezwolenia nie pobiera się opłaty.
27.    Organy kontrolujące (Policja, Straż Miejska, Miejski Zarząd Dróg) w przypadku stwierdzenia łamania zasad i warunków ujętych w niniejszych Zasadach lub określonych w Zezwoleniu, mogą Zezwolenie zatrzymać. Zatrzymane Zezwolenie należy przekazać wraz z notatką służbową podającą przyczyny jego zatrzymania do Miejskiego Zarządu Dróg.
28.    O ewentualnym zwrocie lub unieważnieniu zatrzymanego Zezwolenia decydować będzie Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu. Unieważnienie wydanego Zezwolenia sporządza się w formie pisemnej.
Na potrzeby związane z organizacją ruchu na obszarze Zespołu Staromiejskiego w Toruniu, Organ prowadzi rejestr pojazdów i podmiotów, którym zostały wydane Zezwolenia.

Wytworzył: Grzegorz Wyzga (29 maja 2013)
Opublikował: Mariusz Gajek (29 maja 2013, 13:28:01)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gajek (4 lutego 2016, 13:53:54)
Zmieniono: Aktualizacja regulaminu WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA ZEZWOLEŃ UPOWAŻNIAJĄCYCH DO WJAZDU I POSTOJU W STREFACH OGRANICZONEJ DOSTĘPNOŚCI, RUCHU PIESZEGO i ROWEROWEGO I RUCHU PIESZEGO NA OBSZARZE ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO W TORUNIU

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8814

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij