Łódzka

Zdjęcie

Nazwa Projektu: Przebudowa i rozbudowa ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Lipnowskiej
do ul. Zdrojowej w Toruniu
Nr Umowy o Dofinansowanie: POIS.04.02.00-00-0022/16-00
Data podpisania UoD: 3 marca 2017 r.
Data zakończenia realizacji projektu wg UoD: 30.11.2018 r.
Całkowita wartość projektu: 19 720 791,38 PLN        
Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 16 516 196,04 PLN

Informacja I

Drogowcy kontynuują przebudowę ul. Łódzkiej od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej – jednej z najważniejszych tras wylotowych Torunia. Intensywne roboty prowadzone są na wszystkich odcinkach drogi krajowej nr 91. Zaawansowanie rzeczowe wynosi obecnie już 35%. Od kilku tygodni kierowcy korzystający z drogi krajowej nr 91 poruszają się nową jezdnią. Na starej sfrezowano istniejącą nawierzchnię. Na całej długości realizowanej drogi trwa budowa chodników i dróg rowerowych.

Tablice informujące o współfinansowaniu ze środków POIiŚ stoją na początku i na końcu przebudowywanej drogi tablica
Tablice informujące o współfinansowaniu ze środków POIiŚ stoją na początku i na końcu przebudowywanej drogi tablica

Na początkowym odcinku inwestycji, na którym powstają dwie jezdnie (od ul. Lipnowskiej do ul. Włocławskiej) do tej pory realizowane były roboty ziemne na jezdni lewej. W ramach tych prac wykonano już stabilizację cementem pod nową drogę i ustawiono krawężniki na części lewego pasa. Wykonano przebudowę sieci telekomunikacyjnych i kanał deszczowy. Drogowcy zgodnie z planem ułożyli warstwę podbudowy z kruszywa łamanego na lewej jezdni i wykonali prace brukarskie.

Budowa lewej jezdni od ul. Lipnowskiej w kierunku wiaduktu
Budowa lewej jezdni od ul. Lipnowskiej w kierunku wiaduktu


Warstwy konstrukcyjne nawierzchni lewej jezdni – widok w kierunku ul. Lipnowskiej
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni lewej jezdni – widok w kierunku ul. Lipnowskiej


Trwają również roboty konstrukcyjne na obiektach inżynierskich. Obecnie prace są skupione na północno-wschodnim wiadukcie, gdzie wykonano betonowanie fundamentów nowego obiektu. W ramach inwestycji powstają dwa wiadukty nad torami kolejowymi. Każdy z obiektów będzie miał długość prawie 38 metrów. Pierwszy z nich tzw. południowo-zachodni będzie miał szerokość 9 metrów, a drugi zlokalizowany po stronie północno-wschodniej 12,7 m. Do ich wybudowania zostanie zużyte 1200 m³ betonu i 110 ton stali. Na szerszym wiadukcie oprócz ruchu pojazdów zostanie wytyczony ciąg pieszo-rowerowy, na węższym będzie dopuszczony tylko ruch kołowy.

Budowa wiaduktów nad torami kolejowymi – na zdjęciu wiadukt północny
Budowa wiaduktów nad torami kolejowymi – na zdjęciu wiadukt północny

Budowa jednej ze ścian realizowanego wiaduktu północnego
Budowa jednej ze ścian realizowanego wiaduktu północnego


Na kolejnym odcinku od wiaduktu do ul. Włocławskiej wykonano lewą jezdnię do warstwy wiążącej wraz z krawężnikami i opaskami (do wysokości zatoki autobusowej) oraz ciąg pieszo rowerowy wzdłuż jezdni. Obecnie prowadzone są roboty brukarskie i konstrukcyjne na obszarze ronda. Zrealizowano prace związane z budową kanału deszczowego na odcinkach udostępnianych w trakcie postępu robót drogowych. Przebudowano także kanały technologiczne Netia i Orange oraz wykonano kanały technologiczne dla ITS. Na całej długości odcinka drogowcy wykonali linie energetyczne dla oświetlenia ulicznego lewego pasa. 

Odcinek lewej jezdni od wiaduktu do ul. Włocławskiej – warstwa wiążąca z krawężnikami i opaskami
Odcinek lewej jezdni od wiaduktu do ul. Włocławskiej – warstwa wiążąca z krawężnikami i opaskami

Warstwy konstrukcyjne ciągu pieszo-rowerowego i zatoki autobusowej w pobliżu skrzyżowania ul. Łódzkiej z ul. Włocławską
Warstwy konstrukcyjne ciągu pieszo-rowerowego i zatoki autobusowej w pobliżu skrzyżowania ul. Łódzkiej z ul. Włocławską

Najbardziej zaawansowane prace budowlane mają miejsce na odcinku od ul. Włocławskiej do ul. Miodowej. Na skrzyżowaniu ul. Łódzkiej i Włocławskiej powstał już zarys ronda, na którym prowadzone są prace ziemne i częściowo roboty bitumiczne. Po rozebraniu istniejących nawierzchni wykonano tam warstwy konstrukcyjne jezdni do warstwy wiążącej na pasie prawym wraz z rowami szczelnymi i kanałem deszczowym wzdłuż tego pasa.

Zarys ronda – prace ziemne na skrzyżowaniu z ul. Włocławską
Zarys ronda – prace ziemne na skrzyżowaniu z ul. Włocławską

Fragment jezdni (warstwa wiążąca) – widok w kierunku skrzyżowania z ul. Włocławską
Fragment jezdni (warstwa wiążąca) – widok w kierunku skrzyżowania z ul. Włocławską

Od skrzyżowania z ul. Włocławską do ul. Miodowej wykonano stabilizację gruntu i ułożono podbudowę z kruszywa na jezdni i drodze rowerowej. Oprócz tego zamontowano dwa przejścia dla małych zwierząt, wykonane z blachy falistej, z których każde ma 30 metrów długości.  Równocześnie na przedmiotowym odcinku wybudowano linie energetyczne dla oświetlenia ulicznego oraz budowa  i przebudowa kanałów telekomunikacyjnych.

Odcinek od ul. Włocławskiej do ul. Miodowej – podbudowa z kruszywa na jezdni i drodze rowerowej, zatoka autobusowa i nowy chodnik
Odcinek od ul. Włocławskiej do ul. Miodowej – podbudowa z kruszywa na jezdni i drodze rowerowej, zatoka autobusowa i nowy chodnik

Przejścia dla małych zwierząt wykonane z blachy falistej
Przejścia dla małych zwierząt wykonane z blachy falistej

W ramach inwestycji na odcinku od ul. Włocławskiej do ul. Zdrojowej wykonawca wykonał szczelne rowy, które są wyłożone specjalną matą. Ma ona chronić środowisko przed zanieczyszczeniami (w pobliżu jest strefa ujęcia wody), np. w przypadku przewrócenia cysterny i wycieku niebezpiecznych substancji.

Rowy wyłożone specjalną matą, chroniącą środowisko przed zanieczyszczeniami
Rowy wyłożone specjalną matą, chroniącą środowisko przed zanieczyszczeniami


Informacja I

Projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej w Toruniu” jest pierwszą inwestycją drogową, dla której udało się pozyskać dofinansowanie w nowym okresie programowania europejskiego 2014-2020. 3 marca 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie powyższego  przedsięwzięcia. Eksperci oceniający projekty konkursowe docenili fakt, że inwestycja jest dobrze przygotowana, posiada  niezbędne decyzje administracyjne oraz spełnia wszystkie najważniejsze kryteria. Dzięki temu możliwe było przyznanie dofinansowania na maksymalnym poziomie 85% w wysokości 16 516 196,04 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 19 720 791,38 zł. Rozbudowa ul. Łódzkiej jest realizowana w oparciu o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV - Infrastruktura drogowa dla miast, Działanie 4.2 - Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie przebudowy ul. Łódzkiej. Ze strony Centrum Unijnych Projektów Transportowych - Dyrektor Przemysław Gorgol, ze strony miasta Torunia - Zastępca Prezydenta Torunia Zbigniew Fiderewicz.
Uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie przebudowy ul. Łódzkiej. Ze strony Centrum Unijnych Projektów Transportowych - Dyrektor Przemysław Gorgol, ze strony miasta Torunia - Zastępca Prezydenta Torunia Zbigniew Fiderewicz.


W ramach działania 4.2 dofinansowywane są projekty przyczyniające się do poprawy dostępności miasta położonych poza podstawową siecią drogową oraz zmniejszenia zatłoczenia i ograniczeń przepustowości infrastruktury drogowej w miastach, które korzystnie wpłyną na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w miastach i jego wpływ na środowisko, a także inwestycji przyczyniających się do integracji systemu transportowego.

Ulica Łódzka leży w ciągu drogi krajowej nr 91 i jest jedną z najważniejszych dróg w regionie. Realizacja tej inwestycji zapewni szybszy i bezpieczniejszy dostęp do sieci dróg krajowych, w tym S10 i A1. Umożliwi także przejazd tranzytowy, któr
Ulica Łódzka leży w ciągu drogi krajowej nr 91 i jest jedną z najważniejszych dróg w regionie. Realizacja tej inwestycji zapewni szybszy i bezpieczniejszy dostęp do sieci dróg krajowych, w tym S10 i A1. Umożliwi także przejazd tranzytowy, któr


Pamiątkowe zdjęcie z uroczystości podpisania umów o dofinansowanie
Pamiątkowe zdjęcie z uroczystości podpisania umów o dofinansowanie


Ulica Łódzka przebiegająca w ciągu drogi krajowej nr 91 jest bardzo istotną częścią układu komunikacyjnego miasta Torunia. Powiązania ul. Łódzkiej z pozostałymi odcinkami dróg mają strategiczny charakter w kontekście zapewnienia lepszej płynności ruchu i poprawy przepustowości całego układu drogowego. Realizacja projektu stanowi kontynuację rozbudowy ul. Łódzkiej (w 2015 r. oddano do użytku przebudowany odcinek od ul. Andersa do ul. Lipnowskiej), która pełni szczególne funkcje w tej części miasta, począwszy od zapewnienia dojazdu do nowej przeprawy przez Wisłę, kończąc na poprawie dostępności do Trasy Średnicowej Podgórza. Z ulicą Łódzką ścisły związek ma również budowa trasy ekspresowej S10 i planowane skomunikowanie drogi krajowej nr 91 z węzłem A1 Toruń-Południe.

Ul. Łódzka – jedna z najważniejszych dróg wylotowych Torunia
Ul. Łódzka – jedna z najważniejszych dróg wylotowych Torunia


W ramach projektu przebudowywany jest odcinek drogi krajowej nr 91 o długości ok. 2,4 km od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej. Od zaprojektowanego układu drogowego skrzyżowania z ul. Lipnowską do skrzyżowania z ul. Włocławską powstanie układ dwujezdniowy, zostanie zbudowana kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne i drogi wewnętrzne wzdłuż drogi krajowej oraz przede wszystkim zostanie wybudowany nowy wiadukt nad linią kolejową PKP. Z kolei na odcinku od skrzyżowania z ul. Włocławską do włączenia w skrzyżowanie z ul. Zdrojową zostanie wykonana jedna jezdnia wraz z infrastrukturą dla rowerzystów i pieszych. Ponadto zostanie poprawiony istniejący system odwodnienia drogi poprzez zastosowanie kanalizacji deszczowej i drenaży. W ramach realizacji odcinka drogowcy przebudują skrzyżowanie z ul. Solankową (powstanie 4-wlotowe rondo) i zamontują nowe oświetlenie drogowe. Na całym odcinku objętym rozbudową przewidziano także przebudowę zatok autobusowych, zjazdów i wszystkich kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną oraz wdrożenie elementów technologii ITS (Inteligentne Systemy Transportowe).

Roboty budowlane są realizowane od października 2016 r.
Roboty budowlane są realizowane od października 2016 r.


Realizacja projektu ma na celu zapewnienie szybszego i bezpieczniejszego dostępu do S10 i autostrady A1 oraz dostosowanie infrastruktury do przewidywanego natężenia ruchu drogowego. W efekcie rozbudowa i przebudowa drogi wpłynie na poprawę płynności ruchu i zwiększenie przepustowości infrastruktury służącej wyprowadzaniu ruchu z miasta (dzięki budowie drugiej jezdni, rozbudowie skrzyżowań i budowie dróg serwisowych eliminujących ruchu lokalny z trasy głównej). Oprócz podniesienia jakości infrastruktury drogowej i zwiększenia dostępności transportowej miasta do sieci TEN-T, realizacja projektu wpłynie m.in. na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz na rozwój gospodarczy miasta i regionu.Wytworzył: Piotr Kurasz (19 kwietnia 2017)
Opublikował: Mariusz Gajek (20 kwietnia 2017, 15:05:11)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gajek (15 listopada 2017, 12:41:23)
Zmieniono: Poprawki redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 214

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij