Reklamy

REKLAMY
Lokalizowanie w pasie drogowym dróg publicznych w mieście Toruniu nowej reklamy

Procedura umieszczenia w pasie drogowym drogi publicznej nowych reklam będących budowlami w rozumieniu art. 4 pkt 23 uodp od dnia 11.09.2015 r. (włącznie):

1.    krok w MZD: uzyskanie zgody na umieszczenie w pasie drogowym reklamy (będzie uzależniona od zapisów obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przy ich braku będzie zależna od zarządu drogi oraz od warunków zabudowy i  lokalnego prawa w sprawie ładu reklamowego i zasad umieszczania reklam w przypadku jego uchwalenia przez RMT) - do wniosku należy dołączyć plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z wrysowaną propozycją lokalizacji reklamy, projekt konstrukcyjny nośnika (wymiary i grafika oraz treść tablicy, rodzaj i wymiary fundamentu, odległości skrajni drogowych, sposób mocowania, itp.) oraz wizualizację reklamy wraz z docelowym miejscem jej umieszczenia (tj. animacja komputerowa), należy również uzasadnić celowość lokalizacji reklamy w pasie drogowym;
2.    krok w MZD: przed złożeniem wniosku do stosownego organu architektury i budownictwa o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia wykonywania robót budowlanych polegających na montażu i instalacji reklamy, uzgodnienie projektu budowlanego reklamy;
3.    krok - PMT poprzez WAiB UMT (gminne i powiatowe), Wojewoda Kujawsko-Pomorski (wojewódzkie i krajowe): uzyskanie pozwolenia na budowę reklamy w przypadku nowych wolnostojących reklam lub dokonanie zgłoszenia w przypadku nowych reklam umieszczanych na istniejących obiektach za wyjątkiem zabytków (a w przypadku obszarów wpisanych do rejestru zabytków za zgodą właściwego miejscowo konserwatora zabytków);
4.    krok w MZD: uzyskanie zezwolenie na zajęcie pasa drogowego pod roboty budowlane - montaż reklamy (jeżeli będą przeprowadzane). Do wniosku należy dołączyć plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z wrysowanym obszarem objętym robotami przy montażu reklamy, projekt tymczasowej organizacji ruchu oraz pozwolenie na budowę lub decyzję o braku sprzeciwu na zgłoszenie.
5.    krok w MZD (zaleca się stosować równolegle z krokiem 4): uzyskanie zezwolenie na zajęcie pasa drogowego pod reklamę ("termin od" = dzień następny po montażu reklamy, do wniosku należy dołączyć plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z wrysowaną lokalizacją reklamy, wizualizację reklamy wraz z docelowym miejscem jej umieszczenia (animacja komputerowa).

Procedura umieszczenia w pasie drogowym drogi publicznej nowych reklam nie będących budowlami w rozumieniu art. 4 pkt 23 uodp od dnia 11.09.2015 r. (włącznie):

1.   krok: uzyskanie zezwolenie na zajęcie pasa drogowego pod reklamę, do wniosku należy dołączyć plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z wrysowaną lokalizacją reklamy, projekt konstrukcyjny nośnika (wymiary, powierzchnię reklamy, grafikę oraz treść tablicy, odległości skrajni drogowych, sposób mocowania, itp.) wizualizację reklamy wraz z docelowym miejscem jej umieszczenia (animacja komputerowa), uzyskanie zezwolenia będzie uzależnione od zapisów obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przy ich braku będzie zależna od zarządu drogi, niezależnie od powyższego w przypadku terenów objętych ochroną konserwatorską, należy uzyskać pozwolenia od właściwych podmiotowo służb konserwatorskich
 
W przypadku kontynuacji zajęcia pasa drogowego pod reklamy, należy złożyć w siedzibie MZD nowy wniosek na kontynuację (bez załączników) tak, aby nowe zezwolenie na nowy czasookres otrzymać przed datą wygaśnięcia terminu określonego w obowiązującym zezwoleniu.
(Uwaga: W przypadku kiedy zarząd drogi stwierdzi nie przywrócenie pasa drogowego do stanu poprzedniego i udokumentuje ten fakt, zajęcia pasa drogowego pod reklamę z przekroczeniem terminu określonego w danym zezwoleniu, naliczone zostaną opłaty karne w wysokości 10-krotności opłat zasadniczych!)

Stawki opłat obowiązujące od dnia 01.01.2021 r.
1. Stawki opłat za reklamę

Stawki opłat obowiązujące do dnia 31.12.2020 r.
1. Stawki opłat za reklamę

2. Stawki opłat za reklamę


metryczka


Wytworzył: Mariusz Gajek (10 listopada 2017)
Opublikował: Mariusz Gajek (10 listopada 2017, 14:55:00)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gajek (12 listopada 2020, 09:24:06)
Zmieniono: Wstawienie linku do stawek opłat za reklamy od 2021 r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2553